การตอบรับ และการยินยอม

1.1 สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นระหว่างคุณ และ บริษัท มิลยู อินไซต์ จำกัด (ซึ่งต่อจากนี้จะเรียกว่า “มิลยู”) ทำหน้าที่ดูแลการใช้งานแบบสอบถามของ มิลยู ผ่านทางแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ หรือแพลตฟอร์มอื่นๆ ที่ดำเนินการโดยมิลยู (ซึ่งต่อจากนี้จะเรียกรวมว่า “ แพลตฟอร์ม”) เมื่อคุณทำเครื่องหมายถูกในช่อง “ ฉันยอมรับ” แสดงว่าคุณยินยอมที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ (ซึ่งต่อจากนี้จะเรียกว่า “ ข้อกำหนด”) แต่ถ้าหากคุณไม่ต้องการยินยอม และปฏิบัติตามข้อกำหนดแล้ว โปรดยุติการใช้งานแพลตฟอร์มในทันที

1.2 มิลยูขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง จำกัด หรือยุติ ทุกส่วนเนื้อหาหรือฟีเจอร์ของแพลตฟอร์ม หรือแง่มุมใดๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับการใช้งานแพลตฟอร์ม ตามดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียว

1.3 มิลยูขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อกำหนดทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นครั้งคราวโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้คุณทราบ มิลยูจะแจ้งคุณเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดแล้ว และการใช้งานแพลตฟอร์มของคุณอย่างต่อเนื่องถือเป็นการตอบรับตามข้อกำหนดที่ถูกแก้ไขหรือตรวจทาน และถือได้ว่าคุณได้ตกลงตามข้อกำหนดที่ถูกแก้ไขแล้วเช่นกัน มิลยูขอสงวนสิทธิ์ในการชี้แจงตามข้อกำหนดล่าสุด และไม่ขอรับผิดชอบใดๆ ในความบกพร่อง หรือการละเลยไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดนี้

1.4 กลุ่มผู้ร่วมตอบแบบสอบถามของเราประกอบไปด้วย ผู้ใช้ซึ่งได้รับและตอบคำถามแบบสอบถามจากมิลยูผ่านแพลตฟอร์ม (ซึ่งต่อจากนี้จะเรียกว่า “ กลุ่มผู้ร่วมตอบแบบสอบถาม”) เมื่อเข้ามาเป็นสมาชิกของกลุ่มผู้ร่วมตอบแบบสอบถามคุณตกลงที่จะอนุญาตให้เราติดต่อคุณผ่านทาง การแจ้งเตือนแอปพลิเคชันแสดงในแถบแจ้งเตือน การแจ้งเตือนในแอปพลิเคชัน อีเมล SMS เฟสบุ๊ค หรือโดยทางอื่นซึ่งคุณอนุญาตให้เราติดต่อกับคุณได้ เกี่ยวกับการเป็นสมาชิก กลุ่มผู้ร่วมตอบแบบสอบถามของคุณ และโอกาศในการเข้ารวมกิจกรรมต่าง ๆ


ข้อกำหนดในการเข้าร่วมและลงทะเบียน

2.1การที่คุณจะสามารถเข้าร่วมใช้งานบนแพลตฟอร์มได้นั้นต้องเป็นไปตามเงื่อนไขและการปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆว่าด้วยนโยบาย และคำแนะนำที่เหมาะสมของแพลตฟอร์มทั้งหมด ซึ่งถูกกำหนดโดย มิลยู เป็นครั้งคราว

2.2 คุณจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปทำกิจกรรมใดๆ หรือ แพลตฟอร์มใดๆของมิลยูถ้าคุณถือว่าเป็นผู้เยาว์ในประเทศของคุณ อย่างไรก็ดี คุณต้องมีอายุ 16 ปีขึ้นไป จึงจะมีสิทธิ์เข้าร่วมใช้งานบนแพลตฟอร์ม หากคุณอายุ 16 ปีขึ้นไปแต่ยังถือว่าเป็นผู้เยาว์ในประเทศของคุณ คุณจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองหรือผู้แทนโดยชอบธรรมซึ่งเราคาดว่าได้อนุญาตการใช้งานของคุณและได้อ่านและตกลงตามข้อตกลงนี้ มิลยูต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองหรือผู้แทนโดยชอบธรรม ให้คุณเข้าร่วมเป็นสมาชิกกับมิลยู โดยคุณต้องให้คำรับรองว่าได้รับความยินยอมของผู้ปกครองดังกล่าวก่อนลงทะเบียนในระบบของมิลยูเพื่อเข้าร่วมเป็นสมาชิก มิลยูจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำ หรือกิจกรรมใดๆ ที่เกิดจากผู้เยาว์ที่ไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองหรือผู้แทนโดยชอบธรรม หากคุณเป็นผู้พ่อแม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมายที่อนุญาตให้ผู้เยาว์ที่อยู่ในการปกครองของคุณลงทะเบียน หรือเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของมิลยู หรือใช้แพลตฟอร์มของมิลยู คุณจะถูกถือว่าคุณได้อ่านและยอมรับเงื่อนไขเหล่านี้โดยผู้เยาว์ของคุณ สมาชิกที่สามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการใช้งานในแพลตฟอร์มมิลยูได้ จะต้องเป็นพลเมือง และอาศัยอยู่ถาวรในประเทศที่ลงทะเบียนเข้าใช้งานเท่านั้น โดยการเข้าถึง หรือการใช้แพลตฟอร์ม คุณได้รับรองและรับประกันว่า คุณมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ข้างต้น ในกรณีที่คุณมีคุณสมบัติไม่ตรงกับข้อหนดหรือไม่ครบถ้วน มิลยูมีสิทธิที่จะพักการใช้งานทุกบัญชีของคุณ รวมถึงสิทธิของคุณที่จะได้รับของรางวัล โดยเราไม่มีพันธะที่จะชดใช้ค่าเสียหายในการใช้แพลตฟอร์มดังกล่าว หรือความเสียหายจากการเสียสิทธิได้รับของรางวัลใดๆ

2.3การเข้าเป็นสมาชิก คุณจำเป็นจะต้องลงทะเบียนกับทาง มิลยู และสร้างบัญชีสมาชิกผู้ใช้งานในแพลตฟอร์มอันใดอันหนึ่งของเรา (ซึ่งต่อจากนี้จะเรียกว่า “บัญชีมิลยู”) ตามขั้นตอนการลงทะเบียนด้านล่างนี้ (ซึ่งต่อจากนี้จะเรียกว่า “ขั้นตอนการลงทะเบียนของมิลยู”)

2.4ผู้ที่ต้องการเป็นสมาชิกต้องกรอกแบบฟอร์มการลงทะเบียนของบัญชีมิลยูให้ครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มผู้ร่วมตอบแบบสอบถามของมิลยู โดยแบบฟอร์มการลงทะเบียน จะประกอบไปด้วย
แบบฟอร์มการลงทะเบียนบนแอปพลิเคชัน มิลยู เซอร์เวย์
แบบฟอร์มการลงทะเบียนของ มิลยู ที่สามารถเข้าถึงได้โดยผ่านทางเว็บไซต์อื่นๆ (เช่น เฟสบุ๊ค)
แบบฟอร์มการลงทะเบียนซึ่งยืนยันการแสดงเจตจำนงในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มผู้ร่วมตอบแบบสอบถามของมิลยู เพียงอย่างเดียว

2.5ในการพิจารณาของมิลยู เพื่ออนุญาตให้คุณเข้าถึงและใช้งานแพลตฟอร์มและเปิดบัญชีมิลยูได้นั้น การเข้าเป็นสมาชิก และ/หรือการใช้แพลตฟอร์ม คุณยินยอมปฏิบัติตาม ดังนี้
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณที่เป็นความจริงแม่นยำเป็นปัจจุบัน และครบถ้วนสมบูรณ์ ในขั้นตอนการลงทะเบียนของมิลยู
ปรับปรุง และอัปเดตข้อมูลส่วนตัวของคุณโดยทันที ตลอดจนบัญชีสมาชิกผู้ร่วมตอบแบบสอบถาม ให้เป็นความจริงแม่นยำ เป็นปัจจุบัน และครบถ้วนสมบูรณ์
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณที่เป็นความจริงแม่นยำเป็นปัจจุบัน และครบถ้วนสมบูรณ์ ในระหว่างที่คุณใช้แพลตฟอร์มของมิลยู
ให้คำตอบแบบสอบถามที่เป็นความจริง และถูกต้อง เท่าที่คุณรู้หรือสามารถกระทำได้

2.6ถ้าคุณให้ข้อมูลใดๆที่ (หรือสงสัยว่า) ไม่เป็นความจริง ไม่แม่นยำ ไม่เป็นปัจจุบัน หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ มิลยูขอสงวนสิทธิ์ในการระงับ หรือยกเลิกสมาชิกกลุ่มผู้ร่วมตอบแบบสอบถามของมิลยู บัญชีมิลยู การใช้งานของคุณบนแพลตฟอร์ม เครดิตใดที่ได้รับในบัญชีมิลยูที่ถูกระงับ หรือยกเลิก อาจถูกยึดไป

2.7บัญชีผู้ใช้งาน 1 บัญชีอนุญาตให้ใช้ต่อสมาชิก 1 คนเท่านั้น ที่จะได้รับเครดิต (ตามที่ได้ระบุไว้ใน 2.12) ในการแลกรับของรางวัล สำหรับสมาชิกที่ถูกตรวจพบว่ามีบัญชีมิลยูหลายบัญชี จะถูกยกเลิกบัญชีมิลยูโดยทันที โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้า และเครดิตใดที่ได้รับจากบัญชี มิลยู ที่นอกเหนือจากบัญชีแรกจะถูกยึดคืน มิลยูขอสงวนสิทธิ์ในการเพิกถอน เรียกคืน หรือเรียกหาสิ่งตอบแทนหรือของรางวัลใดๆ ที่ได้รับ ผ่านบัญชีมิลยู เพิ่มเติมที่ไม่มีสิทธิได้ และ มิลยูอาจขอเรียกดูหลักฐานการยืนยันตัวตนในกรณีที่เกิดข้อพิพาทขึ้น อีเมลแต่ละอันแยกกันใช้ของแต่ละบัญชีมิลยู

2.8มิลยูไม่อนุญาตการใช้อีเมล์ชั่วคราวไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ตามในการลงทะเบียนเข้าใช้งานแพลตฟอร์มของมิลยู หากทางมิลยู พบว่าบัญชีผู้ใช้งานของสมาชิกเป็น หรือมีความเกี่ยวข้องกับอีเมล์ชั่วคราว บัญชีทั้งหมดของสมาชิกจะถูกระงับทันทีโดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และคะแนนทั้งหมดที่ได้สะสมมาจะไม่สามารถนำมาใช้แลกรางวัลใดได

2.9สมาชิกแต่ละคนควรใช้โทรศัพท์มือถือของแต่ละคนเพื่อสมัครบัญชีมิลยู ทั้งนี้ สมาชิกไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าบัญชีมิลยูมากกว่า 1 บัญชีในเครื่องโทรศัพท์มือถือส่วนตัว หรือ แบ่งปันอุปกรณ์มือถือเพื่อเข้าใช้แพลตฟอร์ม ถ้าสมาชิกทำเช่นนั้น บัญชีมิลยูอาจถูกพักการใช้งานหรือถูกยกเลิก หรือ ทั้งสองกรณี


2.10บัญชีมิลยูแต่ละบัญชีจะถูกเข้าใช้โดยสมาชิกซึ่งต้องใช้อีเมลของแต่ละคนในการสมัคร และไม่อาจเข้าใช้บัญชีของบุคคลอื่น โดยไม่ได้รับสิทธิและอนุญาตจากมิลยูโดยเป็นลายลักษณ์อักษร คุณตกลงจะแจ้งให้มิลยูทราบโดยทันทีเมื่อคุณสังเกตเห็นหรือสงสัยว่ามีการใช้ข้อมูลในการเข้าสู่ระบบบัญชีสมาชิกที่ไม่ถูกต้องหรือการกระทำอื่นที่เป็นอันตรายต่อความปลอดภัย

2.11ในกรณีที่มีบุคคลอื่นเข้าถึงและใช้บัญชีมิลยูของคุณ มิลยูขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการใช้บัญชีดังกล่าวชั่วคราวจนกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นจะได้รับการแก้ไข มิลยูอาจจะเรียกคืนเครดิตหรือสิ่งตอบแทนใดๆ ที่ได้มาจากการเข้าใช้บัญชีจากบุคคลอื่น โดยสมาชิกหรือบุคคลอื่นที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าใช้ไม่มีสิทธิ์ในการเรียกร้องใดๆจากทางมิลยู

2.12 สมาชิกอาจมีการสะสมเครดิตสำหรับบัญชีมิลยู (ซึ่งต่อจากนี้จะเรียกว่า “เครดิต”) ในลักษณะที่ได้กำหนดไว้โดย มิลยู ซึ่งรวมถึงการมีเข้าร่วมในกิจกรรมใดๆที่จะได้รับเครดิต โดยจำนวนเครดิตสะสมที่ได้รับจากการเข้าร่วมจะมีการแจ้งเตือนให้กับสมาชิกผ่านช่องทางการสื่อสารที่ได้รับอนุญาต

2.13เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น เครดิตจะได้รับโดยการปฎิบัติตามคำแนะนำเกี่ยวด้วยการการได้รับเครดิต ในกรณีที่สมาชิกไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำหรือกระบวนการที่กำหนด อาจส่งผลให้สมาชิกไม่ได้รับเครดิต และสมาชิกจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆจากมิลยู

2.14เครดิตที่ได้รับจะถูกบันทึกไว้ในบัญชีมิลยู และสามารถแลกรับของรางวัลได้เมื่อระดับของสมาชิกถึงตามที่มิลยูได้กำหนดไว้ เครดิตไม่สามารถโอนย้ายไปยังบัญชีมิลยูอื่นได้ อีกทั้ง การนำมารวมกันในทางใดก็ตาม การขายหรือการแลกเปลี่ยนเครดิตนั้นเป็นข้อห้ามร้ายแรง เครดิตไม่มีมูลค่าเป็นตัวเงิน และไม่สามารถใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือจากการแลกรับของรางวัล เมื่อเครดิตใช้แล้วไม่สามารถแลกเป็นเงินคืนได้

2.15มิลยูขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนประเภทของกิจกรรมที่เก็บรวบรวมเครดิต และปรับความถี่ที่สมาชิกจะได้รับเชิญให้เข้าร่วมกิจกรรมนั้น ของรางวัลที่มอบให้และระดับเครดิตซึ่งจะใช้เพื่อแลกเครดิตสามารถเปลี่ยนแปลงได้เสมอ และต้องขึ้นอยู่กับการมีอยู่ของรางวัลด้วย

2.16คุณตกลงที่จะไม่ใช้งานแพลตฟอร์มมิลยูในทางอื่นใดนอกเหนือจากเจตนาที่ดี รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การให้คำตอบที่ไม่จริง มิลยูขอสงวนสิทธิ์ในการปรับลำดับการได้รับเครดิต หรือปฏิเสธการขอแลกรับของรางวัลใดๆ จากเครดิตที่สมาชิกผู้ร่วมกลุ่มตอบแบบสอบถาม ให้(หรือสงสัยว่าให้)ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องตามมาตรฐานของมิลยู ทางมิลยูมีสิทธิ์ขาดในการยกเลิกและดำเนินการต่างๆ อย่างเต็มที่

2.17สมาชิกจะไม่สามารถใช้เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ หรือ สิ่งที่ใช้ยืนยันตัวตนร่วมกับบัญชีมิลยูของสมาชิกท่านอื่นในการแลกรางวัล ในกรณีใดๆก็ตามที่ทำให้มิลยูพบว่า สมาชิกพยายามสะสมคะแนน หรือกำลังแลกรางวัลจากหลายๆบัญชี มิลยูขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการขอแลกรับของรางวัล และระงับหรือยกเลิกบัญชีมิลยูทั้งหมดที่สมาชิกมี รวมถึงการยุติการเข้าใช้งานแพลตฟอร์มของสมาชิกท่านนั้น

2.18มิลยูขอสงวนสิทธิ์ในการลบ หรือระงับผู้ใช้ที่สงสัยว่าจะใช้งานผิดประเภท มีกิจกรรมที่ไม่เหมาะสม หรือปลอมตัวเป็นบุคคลอื่น โดยในกรณีของผู้ใช้งานรายใดก็ตามที่ใช้งานผิดประเภท มีกิจกรรมที่ไม่เหมาะสม ปลอมตัวเป็นบุคคลอื่น หรือฉ้อฉล มิลยูขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินคดีตามกฎหมายแก่ผู้ใช้งานรายนั้น ผู้ใช้งานจะต้องรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นจำนวนเงิน SGD $100,000 (หนึ่งแสนดอลลาร์สิงคโปร์) ต่อบัญชีผู้ใช้งานที่กระทำความผิด

2.19มิลยูขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกบัญชีมิลยูใดๆ ที่ไม่มีความเคลื่อนไหว (ที่ซึ่งสมาชิกไม่ได้มีการเข้าใช้แอปพลิเคชัน มิลยูเซอร์เวย์ และ/หรือแพลตฟอร์มอื่น) เป็นระยะเวลาตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไป รวมไปถึงคะแนนสะสมจะถูกยกเลิกด้วยเช่นกัน


การไม่ใช้ และการไม่เปิดเผย

3.1ข้อมูลและเนื้อหาที่ส่งให้คุณในแพลตฟอร์มอาจประกอบไปด้วยข้อมูลที่เป็นความลับ หรือมีลิขสิทธิ์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเนื้อหาของแบบสอบถาม คุณต้องทำการรักษาข้อมูลดังกล่าวดังเช่นข้อมูลที่เป็นความลับ ไม่เผยแพร่ข้อมูลและเนื้อหาที่คุณเข้าถึงหรือเรียนรู้ผ่านจากการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามหรือกิจกรรมหรือใดๆที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มให้กับบุคคลอื่น

3.2คุณต้องไม่นำข้อมูล หรือเนื้อหาใดๆ ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น รวมถึงวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์ นอกเหนือจากที่ได้ระบุไว้ในข้อกำหนด ถ้าหากคุณฝ่าฝืน คุณจะถูกยึดเครดิตที่สะสมและยกเลิกบัญชีมิลยู ตลอดจนคุณอาจจะต้องรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อมิลยู และ/หรือลูกค้าของเราจากการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตตามข้อกำหนด

3.3คุณยินยอมที่จะแจ้งให้มิลยูทราบโดยทันที ถ้าคุณตระหนักหรือสงสัยว่า การใช้งาน การเปิดเผย หรือการเข้าถึงใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลทั้งสิ้น และเนื้อหาของคุณเกินกว่าสิทธ์ที่ควรจะได้รับตามข้อกำหนดนี้


การจับรางวัล

4.1มิลยูอาจร้องขอให้คุณเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆบนแพลตฟอร์มเพื่อให้คุณได้ลุ้นจับของรางวัล ทั้งนี้ การจับรางวัลจะเป็นไปตามข้อกำหนด และเงื่อนไขที่ได้ระบุและกำหนดไว้ในการจับรางวัลแต่ละชิ้น รางวัลที่ไม่มีผู้มาติดต่อขอรับภายใน 1 เดือน การแจ้งเตือนผู้ชนะรางวัลจะถือเป็นโมฆะ


ลิงก์แนะนำ

5.1คุณอาจได้รับเครดิตพิเศษเพิ่มด้วยการแนะนำเพื่อนและครอบครัวมาเป็นส่วนหนึ่งกับกลุ่มผู้ร่วมตอบแบบสอบถามของ มิลยู ถ้าเขาร่วมเป็นสมาชิกผ่านทางลิงก์แนะนำของคุณโดยเฉพาะ (ซึ่งต่อจากนี้จะเรียกว่า “ลิงก์แนะนำ”) เงื่อนไขสำหรับการได้รับรางวับจากเครดิตพิเศษได้อธิบายไว้ในแอปพลิเคชัน มิลยู เซอร์เวย์
ในการแนะนำผู้ที่คาดว่าจะเป็นสมาชิก คุณตกลงที่จะไม่โพสต์หรืออ้างว่าเป็นตัวแทนของมิลยู และคุณไม่มีเจตนาที่จะไม่พยายามชักจูง หรือหลอกลวงผู้ที่คาดว่าจะเป็นสมาชิกให้ใช้ลิงก์แนะนำของคุณเพื่อเข้าเป็นสมาชิก
คุณยินยอมที่จะชี้แจงต่อผู้ที่คาดว่าจะเป็นสมาชิกว่าผู้ที่คาดว่าจะเป็นสมาชิกได้ใช้ลิงก์แนะนำของคุณในการลงทะเบียน คุณจะได้รับเครดิตจากการลงทะเบียนเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มผู้ร่วมตอบแบบสอบถามของมิลยูผ่านทางลิงค์แนะนำ

5.2มิลยูขอสงวนสิทธิ์ในการห้ามหรือปฏิเสธการขอแลกรับของรางวัลจากเครดิตใดๆ ที่ได้รับจากลิงก์แนะนำ หากทราบว่าผู้ใช้ได้ใช้ลิงก์แนะนำผิดวัตถุประสงค์

5.3มิลยูขอสงวนสิทธิ์ในการระงับและปลดลิงก์แนะนำของสมาชิก หากเรามีเหตุให้สงสัยว่า สมาชิกได้ใช้ลิงก์แนะนำผิดวัตถุประสงค์ และ หรือฟีเจอร์อื่นๆ ในแพลตฟอร์ม


เนื้อหาของผู้ใช้

6.1การใช้งานแพลตฟอร์มอนุญาตให้คุณติดต่อ หรือส่งเนื้อหาไปยังแพลตฟอร์ม ไม่ว่าจะเป็นความคิดเห็น ความคิดสร้างสรรค์ การตอบกลับ หรือข้อมูล หรือเนื้อหาอื่นๆ (ซึ่งต่อจากนี้จะเรียกว่า “เนื้อหาของผู้ใช้”) ซึ่งอาจปรากฏให้ผู้ใช้อื่นๆ เห็นบนแพลตฟอร์ม หรือพื้นที่สาธารณะ

6.2คุณยอมรับว่าคุณ (ซึ่งไม่รวมถึงมิลยู) จะรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว ในเนื้อหาของผู้ใช้ทั้งหมดที่ได้อัปโหลด โพสต์ เชื่อมโยง ส่งอีเมล หรือเชื่อมต่ออื่นๆ ผ่านการใช้งานของคุณบนแพลตฟอร์ม6.3มิลยูไม่ได้ควบคุมหรือคัดกรองเนื้อหาของผู้ใช้ที่แสดงผลบนแพลตฟอร์ม และไม่รับประกันความถูกต้อง สมบูรณ์ หรือคุณภาพเนื้อหาของผู้ใช้ ดังนั้นมิลยูไม่รับผิดใดๆ ต่อเนื้อหาของผู้ใช้6.4คุณเข้าใจว่าในการใช้งานแพลตฟอร์ม คุณจะได้รับเนื้อหาของผู้ใช้ ตลอดจนยินยอมที่จะประเมิน และรับความเสี่ยงทั้งหมดในการใช้งานเนื้อหาของผู้ใช้ใดๆ ซึ่งรวมทั้งความเชื่อมั่นในความถูกต้องแม่นยำ ความสมบูรณ์ หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากเนื้อหาของผู้ใช้มิลยู ทั้งนี้ โดยไม่คำนึงถึงข้อความที่กล่าวมาแล้วก่อนหน้านี้ มิลยูอาจเข้ามาตรวจสอบเนื้อหาบางส่วนที่ส่งให้กับแพลตฟอร์ม เพื่อตรวจสอบว่าเนื้อหาดังกล่าวขัดกับกฎหมายหรือข้อกำหนดนี้หรือไม่ มิลยูขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธ แก้ไข ย้าย หรือลบเนื้อหาของผู้ใช้ภายใต้ดุลยพินิจของมิลยูเพียงผู้เดียว ไม่ว่าเนื้อหาของผู้ใช้เหล่านั้นจะขัดต่อข้อกำหนดหรือไม่ก็ตาม6.5ในส่วนเนื้อหาของผู้ใช้ทั้งหมดที่คุณส่งไปยังแพลตฟอร์ม คุณยินยอมให้มิลยูและผู้ที่เกี่ยวข้องทั่วโลก มีสิทธิ์ถาวรโดยไม่จำกัดการใช้งาน ไม่ผูกขาด และไม่สามารถเปลี่ยนแปลง (รวมถึงสิทธิ์ย่อย) ในการใช้งาน ทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข ปรับเปลี่ยน ตีพิมพ์ แปล สร้างงานต่อเนื่อง ประกอบและเปิดเผยเนื้อหาของผู้ใช้ดังกล่าว (ทั้งหมดหรือส่วนใดส่วนหนึ่ง) ทั่วโลกและ/หรือเพื่อนำไปรวมกับงานอื่นๆ ในรูปแบบของสื่อหรือเทคโนโลยีใดๆ โดยปราศจากการตอบรับ หรือค่าตอบแทนแก่คุณ6.6ตามเงื่อนไขการใช้งานแพลตฟอร์ม คุณยินยอมที่จะไม่


การยกเลิกการเป็นสมาชิก

7.1ถ้าคุณไม่ต้องการจะเป็นสมาชิกอีกต่อไป โปรดติดต่อมิลยู ผ่านทางแพลตฟอร์มใดก็ได้ หรืออีเมลมาที่ wecare-th@mili.eu โดยทางมิลยูจะดำเนินการยกเลิกความเป็นสมาชิก และยุติการติดต่อกับคุณภายใน 7 วันทำการ ทั้งนี้ ถ้าคุณยกเลิกการเป็นสมาชิก คุณรับทราบและตกลงว่าคุณอาจจะได้รับอีเมลจากทางมิลยูในช่วง 7 วันหลังจากนั้น นอกจากนี้การยกเลิกความเป็นสมาชิก เครดิตสะสมจะถูกยกเลิกด้วยเช่นกัน

7.2คุณยินยอมให้มิลยูยกเลิกหรือระงับบัญชีมิลยูเพื่อป้องกัน หรือห้ามการใช้งานแพลตฟอร์มของคุณ หรือลบทิ้ง หรือยกเลิกเนื้อหาของผู้ใช้ใดๆ ไม่ว่าเมื่อไหร่ หรือด้วยเหตุผลใด ซึ่งคุณ หรือบุคคลอื่นไม่สามารถร้องขอใดๆ จาก มิลยู ได้ ตามดุลยพินิจของ มิลยู แต่เพียงผู้เดียว

7.3มิลยูขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกแพลตฟอร์มใดๆ ไม่ว่าเมื่อไหร่ หรือด้วยเหตุผลใดก็ตาม ในกรณีเช่นนี้คะแนนสะสมอาจจะไม่สามารถขอแลกรับของรางวัลได้ มิลยู จะพยายามติดต่อสมาชิกทุกคนเพื่อแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับระยะเวลาการยกเลิก อย่างไรก็ตาม มิลยูจะไม่รับผิดหากไม่สามารถติดต่อสมาชิกได้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม

7.4เราจะยกเลิกความยินยอมในการให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคล และลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณทันทีภายใน 30 วัน นับแต่วันที่การเป็นสมาชิกของคุณสิ้นสุดลง อย่างไรก็ดี คุณสามารถขอให้มิลยูระงับการนำข้อมูลไปใช้แต่ยังคงให้ทางเราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อใช้ในการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมายได้ โดยแจ้งความประสงค์ของคุณภายในระยะเวลาใดก็ได้ก่อนข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกลบไปภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าว


การสงวนสิทธิ์การรับประกัน

8.1คุณยินยอมที่จะรับความเสี่ยงในการใช้งานแพลตฟอร์มแต่เพียงผู้เดียว แพลตฟอร์มและเนื้อหาทั้งหมดบนแพลตฟอร์มอยู่บนหลักการพื้นฐานของ “ตามอย่างที่เป็น” และ “ตามอย่างที่มีอยู่” โดย มิลยูไม่ได้เป็นตัวแทนหรือรับประกันว่าข้อมูลที่สามารถเข้าถึงได้บนแพลตฟอร์ม มีความแม่นยำ สมบูรณ์ครบถ้วน หรือเป็นปัจจุบัน ซึ่งคุณจะไม่เอาผิดมิลยู บริษัทในเครือ ผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้ให้บริการอื่นๆ จากความรับผิด เนื่องมาจากการขอแลกรับของรางวัล การใช้ของรางวัล ตลอดจนของรางวัลที่อาจสูญหาย ถูกขโมย หรือถูกทำลายก็ตาม

8.2มิลยูขอสงวนสิทธิ์การรับประกันทั้งหลาย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันในเชิงพาณิชย์ ความเหมาะสมในการใช้ตามวัตถุประสงค์ ตามผลลัพธ์ และ ตามความแม่นยำ หรือตามความสมบูรณ์ หรือตามความเป็นส่วนตัว หรือตามความปลอดภัยของข้อมูล

8.3มิลยูขอสงวนสิทธิ์การรับประกันในการใช้งานอย่างต่อเนื่อง การดำเนินงาน หรือความพร้อมในการให้บริการ หรือเนื้อหาใดๆ หรือการรับส่งข้อมูลต่างๆ ในการใช้งานแพลตฟอร์มให้สำเร็จ ไม่เสียหาย หรือสมบูรณ์ครบถ้วน ในระยะเวลาที่เป็นไปได้


การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

9.1คุณยินยอมที่จะชดใช้ค่าเสียหาย และรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ มิลยู บริษัทในเครือ ผู้เกี่ยวข้อง และตัวแทน ตลอดจนผู้อำนวยการ พนักงาน และลูกจ้างตามลำดับ ในกรณีของการรับผิด ความเสียหาย สูญเสีย ข้อเรียกร้อง (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าธรรมเนียมตามกฎหมาย) อันเนื่องมาจากการใช้งานแพลตฟอร์ม หรือเป็นผลมาจากการฝ่าฝืนข้อกำหนด ไม่ว่าการฝ่าฝืนดังกล่าวจะกระทำโดยคุณ หรือบุคคลอื่นผ่านทางข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกกลุ่มผู้ร่วมตอบแบบสอบถาม และบัญชีมิลยู


เนื้อหาจากแหล่งอื่น

10.1แพลตฟอร์มอาจมีทั้งลิงก์ หรือข้อมูลสำหรับอ้างอิงประกอบอยู่ โดยเนื้อหา และบริการเป็นของบุคคลอื่น (ซึ่งต่อจากนี้ รวมเรียกว่า “เนื้อหาจากแหล่งอื่น”) มิลยูไม่มีอำนาจในการควบคุมเนื้อหาจากแหล่งอื่น และไม่มีส่วนรับผิดชอบ หรือรับผิดใดๆ ต่อความถูกต้อง และความสมบูรณ์ครบถ้วนของเนื้อหาจากแหล่งอื่น หรือการเปลี่ยนแปลง การอัปเดตของเนื้อหา มิลยูไม่รับผิดชอบต่องานนำเสนอด้วยการใช้อินเทอร์เน็ต หรือการส่งสัญญาณในรูปแบบใดๆก็ตามที่ได้รับเนื้อหาจากแหล่งอื่น ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม คุณจะไม่ใช้เนื้อหาจากแหล่งอื่นโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษรอักษรจากมิลยูก่อน เมื่อคุณได้รับความยินยอมแล้ว คุณตกลงว่าการใช้เนื้อหาจากแหล่งอื่นคุณยินยอมรับความเสี่ยงในการใช้งาน และการยินยอมของมิลยูหรือการรวมเนื้อหาแหล่งอื่นในแพลตฟอร์มไม่ได้แสดงว่ามิลยูให้การสนับสนุนเนื้อหานั้นว่าเหมาะสมในการใช้ตามวัตถุประสงค์ หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการของเนื้อหาจากแหล่งอื่นแต่อย่างใด


ทรัพย์สินทางปัญญา

11.1แพลตฟอร์ม ข้อมูลและเนื้อหาทั้งหมดที่อยู่บนแพลตฟอร์ม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อความ กราฟิก ไฟล์เสียง ไฟล์วิดีโอ ภาพถ่าย ซอฟต์แวร์ สิ่งประดิษฐ์ แบบสอบถาม โลโก้ หรือเนื้อหาประเภทอื่น ๆ (ซึ่งต่อจากนี้จะเรียกว่า “เนื้อหา”) ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญา หรือได้รับอนุญาตให้ใช้โดยมิลยู และผู้ที่ได้รับอนุญาต คู่ค้าทางธุรกิจ และผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร สิทธิ์ในฐานข้อมูล และข้อมูลความลับทางการค้าที่ได้เก็บรวบรวมไว้ การรวบรวม การจัดระเบียบ และการแสดงเนื้อหาเช่นเดียวกันกับซอฟต์แวร์ และสิ่งประดิษฐ์ทั้งหมดที่ใช้งาน และมีส่วนเกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์ม ถือเป็นทรัพย์สินของ มิลยู และบริษัทในเครือ

11.2เนื้อหาหรือส่วนหนึ่งส่วนใดที่เนื้อหาจะไม่ถูกทำซ้ำไม่ว่าในรูปแบบใด หรือวิธีการใด นอกเหนือจากได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งตามข้อกำหนด คุณตกลงที่จะไม่ดัดแปลง คัดลอก ทำซ้ำ ทำงานสร้างสรรค์ต่อเนื่อง ตีพิมพ์ซ้ำ จัดแสดง อัปโหลด โพสต์ ส่งต่อ แจกจ่าย หรือใช้งานเนื้อหาที่ปรากฏอยู่ในแพลตฟอร์มไม่ว่าในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากมิลยู และคุณจะไม่หาประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตไม่ว่าทางใดทางหนึ่ง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การใช้งานระบบการจัดเก็บ

11.3มิลยูจะมอบสิทธิ์แก่คุณในการใข้งานแพลตฟอร์มโดยสิทธิ์ดังกล่าวสามารถเพิกถอนได้ ไม่สามารถโอนย้าย และไม่ใช่สิทธิใช้งานแต่เพียงผู้เดียวตามข้อกำหนดนี้ สิทธิดังกล่าวสามารถเพิกถอนได้ตลอดเวลา การใช้เนื้อหาหรือแพลตฟอร์มโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากมิลยูก่อน แม้จะเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัวหรือการใช้ที่ไม่เกี่ยวกับการพาณิชย์ และที่ไม่ได้กำหนดไว้ชัดแจ้งในข้อกำหนดนี้ ถือว่าเป็นการต้องห้าม ทั้งนี้ เว้นแต่ระบุไว้ในข้อกำหนดนี้ชัดเจนข้อกำหนดนี้ไม่ถือว่าเป็นการโอนสิทธิ์ กรรมสิทธิ์ ประโยชน์จากเนื้อหา หรือ สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาใดที่กล่าวไว้ในนี้


บททั่วไป

12.1ประกาศทั้งหมดที่แจ้งโดยมิลยูจะถูกส่งไปยังสมาชิกผ่านทางแพลตฟอร์มหรือถูกส่งไปยังอีเมลที่สมาชิกได้ให้ไว้ในขั้นตอนการลงทะเบียนของมิลย

12.2ข้อกำหนดเหล่านี้ (รวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัว) ประกอบกันขึ้นเป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคุณและมิลยูและมีผลแทนที่ข้อตกลง สัญญา ข้อความ และความเข้าใจใดๆ ที่มีขึ้นก่อนหน้านี้ระหว่างคุณและมิลยู

12.3มิลยูขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการตามกฎหมายกับคุณ เพื่อชดเชยความสูญเสีย ความเสียหาย ความรับผิด ต้นทุน หรือค่าใช้จ่ายที่ได้รับ หรือเป็นผลมาจากการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของคุณ และจะบังคับใช้สิทธิ์ หรือร้องขอการเยียวยาตามกฎหมายอย่างเต็มที่ การทีมิลยูไม่เรียกร้องความสียหายที่เป็นผลจากการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด ไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิ์ทั่วไปของมิลยู ในการดำเนินการในภายหลัง หรือการฝ่าฝืนที่คล้ายกัน

12.4บุคคลใดที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเหล่านี้ จะไม่มีสิทธิ์ภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้ ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย ข้อกำหนดเหล่านี้จะไม่รวมบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดๆ ในเขตอำนาจแห่งศาลใดที่เกี่ยวข้องแก่การสิทธิแก่บุคคลที่สาม

12.5บทบัญญัติใดๆในข้อกำหนดนี้ ที่ไม่ถูกต้อง ไม่ถูกกฎหมาย ไม่สามารถบังคับใช้ได้ตามกฎหมายที่เหมาะสม จะถูกตัดออกจากข้อกำหนดนี้ และคงเหลือไว้เฉพาะบทบัญญัติในข้อกำหนดนี้ที่สามารถบังคับใช้ได้ตามกฎหมายเท่านั้น

12.6ข้อกำหนดเหล่านี้ให้เป็นไปตามกฎหมายแห่งประเทศสิงคโปร์ และคุณยินยอมที่จะผูกพันในเขตอำนาจแห่งศาลประเทศสิงคโปร์เท่านั้น


ภาษา

13.1ข้อกำหนดนี้ร่างขึ้นในภาษาอังกฤษ ในกรณีที่มีความคลาดเคลื่อนของความหมายอันเนื่องมาจากความแตกต่างระหว่างภาษาที่ถูกแปลไป ให้ยึดถือฉบับภาษาอังกฤษเป็นสำคัญ


ข้อมูลส่วนบุคคล

14.1 คุณได้อนุญาตให้มิลยูรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ รวมถึง ชื่อ อีเมล อินเทอร์เน็ตโพรโทคอล หรือ แมค แอดเดรส ผ่านทางการใช้คุ๊กกี้ หรือ ข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลเข้าใช้ซึ่งได้ให้ไว้ในกระบวนการลงทะเบียนสมาชิกของมิลยูเพื่อให้ได้รับบริการที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นในแพลตฟอร์ม รวมถึงเพื่อวัตถุประสงค์ที่แจ้งไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราที่นี้ ในกรณีที่คุณไม่ได้อนุญาตในข้อความเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล เราจะไม่สามารถที่จะสร้างบัญชีกลุ่มผู้ร่วมตอบแบบสอบถาม หรืออนุญาตให้คุณเข้าร่วมกิจกรรม หรือ แบบสอบถาม หรือ ใช้แพลตฟอร์มใดๆของเรา

เมื่อเข้าร่วมเป็นกลุ่มผู้ร่วมตอบแบบสอบถามหรือ ทำแบบสอบถามหรือกิจกรรมของแพลตฟอร์ม เราอาจมีความจำเป็นที่จะต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อที่จะตรวจสอบความเหมาะสมของผู้ตอบแบบสอบถาม และเราอาจจะมอบข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ระบุตัวตนของคุณให้กับลูกค้าของเราด้วยวัตถุประสงค์อย่างเดียวกัน ในบางครั้งบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับผู้ให้บริการทางไอทีของเรา การที่คุณตกลงสร้างบัญชี คุณได้อนุญาตให้เปิดเผยข้อมูลด้วย

ในบางครั้ง มิลยูอาจโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับบริษัทที่เป็นตัวกลางประมวลข้อมูลหรือบริษัทในเครือ ตั้งอยู่ที่ประเทศอื่น ถ้ามิลยูได้ปฎิบัตตามขั้นตอนเพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทที่เป็นตัวกลางประมวลข้อมูลหรือบริษัทในเครือได้มีกระบวนการที่จะรับ จัดเก็บ และประมวลข้อมูลส่วนบุคคลอย่างน้อยตามที่ปรากฎในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแห่วประเทศสิงคโปร์ปี ค.ศ.2012(Singapore Personal Data Protection Act 2012 (“PDPA”)) ทางเราและตัวกลางประมวลข้อมูล หรือ บริษัทในเครือ จะหยุดการเก็บข้อมูลข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งระบุตัวตนของคุณ และจะลบวิธีการต่างๆที่ทำให้สืบตัวตนของคุณที่ได้จากข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุตัวตนเมื่อคุณใช้บัญชีมิลยู หรือใช้แพลตฟอร์มของเรา เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความสงสัย คุณอนุญาคให้มิลยูและ/หรือ ตัวกลางประมวลข้อมูลเก็บรักษาและใช้ข้อมูลส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุตัวตนผู้ใช้ หรือ ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลนิรนามต่อไป

เมื่อคุณยกเลิกบริการของมิลยูหรือการใช้แพลตฟอร์มของเรา อย่างไรก็ดี การเข้าใช้หรือ ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลนิรนามจะถูกใช้ไปในทางรวบรวมซึ่งไม่สามารถระบุตัวตนได้เท่านั้น

14.2 เรามีสิทธิที่จะเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวที่คุณมอบให้กับมิลยูได้ตลอดเวลา คุณอาจปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้โดยการเข้าใช้บัญชีมิลยูของคุณ อย่างไรก็ดี โปรดทราบว่าหากข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้ไว้กับมิลยูนั้นไม่เพียงพอ คุณจะไม่สามารถเข้าใช้บัญชีมิลยูได้ หรือเข้าร่วมกลุ่มผู้ร่วมตอบแบบสอบถาม หรือ เข้าถึงแพลตฟอร์ม หลังจากมีการการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แก้ไข ถือได้ว่าคุณอนุญาตให้เราแจ้งผู้ที่ได้รับข้อมูลส่วบบุคคลก่อนหน้านี้ถึงการปรุบปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล และอนุญาตให้บุคคลนั้นใช้ข้อมูลที่ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แก้ไขแล้วในการได้รับบริการต่อไป

คุณสามารถดำเนินถอดถอนความยินยอมในการให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไม่ว่าเวลาใดโดยส่งคำร้องมาที่อีเมล wecare-th@mili.eu นอกจากนี้คุณสามารถขอให้มิลยูลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล หรือปรับเปลี่ยนข้อมูลให้ไม่สามารถระบุตัวตนของคุณได้ ในกรณีที่ความจำเป็นในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลสิ้นสุดลงหรือภายหลังจากความยินยอมในการให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคคลระงับลง ในทางกลับกันคุณสามารถจำกัดการใช้งานของข้อมูลส่วนบุคคลแทนและขอให้ทางเราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต่อไป เพื่อใช้ในการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย แม้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจะสิ้นสุดความจำเป็นกับมิลยูแล้วก็ตาม

หากคุณไม่สามารถที่จะแก้ไขข้อมูลส่วนบุคลในบัญชีของมิลยูได้ โปรดติดต่อเราที่ wecare-th@mili.eu เพื่อให้เราตรวจสอบและปฎิบัติตามคำร้องของคุณ หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับวิธีการเก็บ การใช้ หรือ การเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณภายใน 12 เดือนที่ผ่านมา โปรดติดต่อเรามาที่ wecare-th@mili.eu

คุณสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว ที่นี้ หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราหรือข้อกำหนดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายในข้อกำหนดนี้ โปรดติดต่อเราได้ที่เจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยของข้อมูล (Data Protection Officer) ที่ Kelvin@mili.eu