คุณมีการวางแผนเตรียมความพร้อม หรือชอบไปด้นสดเอาหน้างาน