มุมมองของคนในแต่ละเจเนอเรชันที่มีต่อ "ระดับการศึกษา" กับ "ประสบการณ์" เหมือน หรือแตกต่างกันอย่างไร?