ระหว่าง "ความชอบ" กับ "ผลตอบแทน" อะไรที่มีผลมากกว่ากัน