ระหว่าง "เสียใจกับสิ่งที่ไม่ได้ทำ" กับ "เสียใจกับสิ่งที่ได้ทำลงไป"